Translate

pondelok 20. júna 2016

Pohybom k zlepšeniu pozornosti a školských zručností...

If a child has been labeled dyslexic, or anything from ADD/ADHD to Autism, Elective Mutism, Asperger's, Oppositional Behavior, it is usually not a diagnosis but an excuse for not finding out what is actually not working. (http://www.fernridgepress.com/)
Keď je dieťa "onálepkované" ako dyslektik, alebo od ADD/ADHD až po Autizmus, Efektívny mutizmus, Asperger alebo protichodné správanie, zvyčajne to NIE JE DIAGNÓZA, ale len výhovorka za to, že sa nenašla naozajstná príčina toho, čo nefunguje. 

Boli sme s Mišinkou na rediagnostike a vlastne sa iba potvrdilo, čo za tie roky vieme...
Poruchy učenia a 
porucha pozornosti sú iba dôsledok nezrelej nervovej sústavy...
Mnohé veci sú úzko späté s OSOBNOSŤOU... Čiže sú veci, ktoré sa nám podarí zlepšiť, ale veľké zázraky od niektorých vecí očakávať nemáme, len sa treba naučiť s nimi žiť...
Každé dieťa je individuálne, nedajú sa škatuľkovať a v našom prípade ešte aj veci tabuľkovo-netabuľkové sú proste nezaraditeľné.. (Proste, ešte aj v tomto je výnimočná...)


Rada do budúcnosti? Veľmi optimistická - s jej intelektom a výrečnosťou sa v živote nestratí... Len treba prekľučkovať súčasným systémom (až do dospelosti)... 

Ale niečo ma na tom veľmi zaujalo... 
Prepojenie všetkých tých schopností, možností, činností, motoriky, neurológie, správania, vôle... 
Niečo sa s tým predsa musí dať urobiť... 
Našla som rôzne články, vyjadrenia odborníkov, objavy... 

Zdravý vývin dieťaťa po fyziologickej stránke podmieňuje spoluprácu medzi mozgom a telom. 

Veľmi sa mi páči BrainGym.
Je to séria jednoduchých a účinných aktivít založených na pohybe, ktoré pomáhajú študentom v ktoromkoľvek veku sa ľahšie učiť. Ich schopnosť sa sústrediť a dosiahnuť dobré výsledky sa neskutočne zlepšila. 

Prípadne ma zaujali MidBrain cvičenia, kde sa znova potvrdzuje prepojenie pohybu s myslením... Čo keby sa vrámci školskej prestávky deti trochu zabavili, opadla by únava, stres, nuda... 


Rovnako aj BrainBreaks - viete si to živo predstaviť? 
Detská yoga zlepšuje školské výsledky. Yoga pomáha dečom relaxovať, zniťuje stres, zmierúuje hnev, posilúuje schopnosť sa sústrediť. 


Ale... 
Vráťme sa na Slovensko... 
Čo máme tu u nás? Hmmmm....
Aha, našla som... INPP program... http://inpp.cz/domov/Neskúsila som, ale - už mám doma knižku.. 
Verím, že po jej prečítaní sa budem môcť s Vami podeliť o moje postrehy, tipy a že nájdem odborníka, ktorý to s nami skúsi... 


KNIHA
SALLY GODDARD BLYTHE: DIEŤA V ROVNOVÁHE
Kniha Sally Goddard Blythe je strhujúce čítanie o našich ďeťoch a o tom, čo je dôležité pre ich vyvážený vývin. Kniha je určená širokej verejnosti, najmä rodičom, ale aj odborníkom pracujúcim s deťmi. Na vysokej odbornej úrovni a zároveň vo forme prístupnej i laickému čitateľovi sa zaoberá problematikou spojitosti vývinových porúch učenia s fyzickým vývinom.
Autorka prináša najnovšie poznatky neurofyziologickej psychológie o ranom vývine dieťaťa. To, čo sa udeje v prvých rokoch života, ovplyvní neskoršie možnosti dieťaťa naplno rozvinúť svoj potenciál či už pri zvládnutí vzdelávania, sebaregulácie alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Zdravý vývin dieťaťa po fyziologickej stránke podmieňuje spoluprácu medzi mozgom a telom. Správne fungujúca senzomotorická integrácia je vitálnym základom kognitívnej, emocionálnej aj sociálnej inteligencie dieťaťa. V publikácii nájdete aj mnoho užitočných rád, cvičení s deťmi a príkladov, ktoré vám pomôžu posilniť intuitívne rodičovstvo.

INPP
INPP je skratka názvu Inštitútu neurofyziologickej psychológie (Institute for Neuro-Physiological Psychology), ktorý bol založený psychológom Petrom Blytheom v roku 1975 s cieľom skúmať vplyv nezrelosti centrálneho nervového systému na školské výsledky, emocionálny vývin a správanie detí.  Závery výskumov hovoria, že v mnohých prípadoch je neprospievanie v škole a v sociálno-emocionálnej oblasti podmienené nezrelým fungovaním nervového systému. Neuromotorická nezrelosť narúša senzomotorickú integráciu, rovnováhu a koordináciu, čo negatívne ovplyvňuje školské, ale aj iné prospievanie dieťaťa. Neuromotorická nezrelosť negatívne ovplyvňuje jednotlivca až do dospelého veku. Spája sa s úzkostnými poruchami, agorafóbiou, alergiami alebo oslabením imunitného systému.

INPP metóda bola vyvinutá v Inštitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri vo Veľkej Británii. Inštitút bol zriadený ako súkromné výskumné pracovisko pre výskum dôsledkov nezrelosti vo fungovaní centrálneho nervového systému u detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a u dospelých trpiacich agorafóbiou a panickou poruchou, pre tvorbu spoľahlivých diagnostických metód, účinných intervenčných a terapeutických postupov. Od roku 1975 poskytol inštitút pomoc tisícom detí a dospelých. Okrem toho tiež skúma efektivitu metód vyvinutých v INPP.


INPP metóda sa zameriava na odstránenie, resp. zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti. Neuromotorická nezrelosť je často diagnostikovaná u detí s poruchami správania, pozornosti, vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia), pohybového vývinu, vývinu reči alebo s príznakmi pervazívnych vývinových porúch autistického spektra, pri klientoch s úzkostnými poruchami. Tiež ju nachádzame u detí zo sociálne znevýhodňujúceho a málo podnetného prostredia.
Neuromotorická nezrelosť je dôsledkom abnormálneho vývinu reflexov. Pri normálnom vývine sú primitívne novorodenecké reflexy nahradené posturálnymi v prvých rokoch života dieťaťa, pričom kľúčovým je prvý rok. Pretrvávajúce primitívne novorodenecké a nerozvinuté posturálne reflexy negatívne ovplyvňujú činnosť CNS. Metóda INPP je zacielená na odstránenie pretrvávajúcich primitívnych novorodeneckých reflexov a podporu rozvoja posturálnych reflexov.


Metóda je neinvazívna a nefarmakologická. Spočíva v jednoduchom niekoľkominútovom dennom cvičení. Je časovo, fyzicky aj priestorovo nenáročná. Cviky vychádzajú z prirodzených pohybov dieťaťa po narodení. Tieto pohyby novorodenecké reflexy stimulujú, inhibujú a integrujú, pričom sa otvára priestor pre nástup zrelších posturálnych reflexov. Cvičebný program kopíruje prirodzený vývin a mozog tak dostáva druhú šancu. Cvičenia stimulujú dozrievanie nervového systému, čo sprostredkovane zmierňuje alebo odstraňuje prejavy vyššie uvedených porúch.
K dispozícii sú dva druhy intervencie:
  • INPP terapia neuromotorickej nezrelosti: sa zameriava na individuálnu diagnostiku a terapiu neuromotorickej nezrelosti pomocou metódy INPP. Ak sa potvrdí, že ťažkosti klienta sú podmienené nedostatočným fungovaním CNS v oblasti senzomotorickej integrácie a rovnováhy, je mu „na mieru ušitý“ cvičebný program. Tento terapeutický program môže trvať od 6 do 18 mesiacov. Klient dochádza na rediagnostiku každých 6 až 8 týždňov, kedy sa cviky na základe aktuálnych výsledkov upravujú. Cvičenia sú vykonávané doma pod dohľadom dospelej osoby. Zlepšenie funkčnosti na neurologickej úrovni sa pozitívne premieta do celkového fungovania a postupného zmierňovania ťažkostí. Ak máte záujem o individuálnu diagnostiku a INPP terapiu, vyberte si INPP certifikovaného odborníka.
  • INPP školský intervenčný program: je upravený na podmienky školy. Deti, ktoré by mohli mať prospech z tejto metódy, sú identifikované skráteným diagnostickým postupom. Vybrané deti cvičia spolu v skupine každý deň počas jedného školského roka. Cvičenie nezaberie viac ako 10-15 minút a je vedené zaškoleným pedagógom alebo školským psychológom.


Zdroj: http://inpp.cz/domov/

#poruchy_ucenia #dyslexia #ADHD #ADD #INPP #motorika #neuromotorika #BrainGym #BrainBreaks

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára