Translate

piatok 27. mája 2016

Naša dysgrafia v praxi.. (v1.0)


Stále neviete, čo je ešte v norme a kedy je vhodné sa zamyslieť, či netreba ísť za odborníkom?


  • Dobré je dať na svoj materinský inštinkt... (Svoje dieťa si predsa poznáte najlepšie)...
  • Dobré je poradiť sa s učiteľom... (Predsalen trávi s Vašim dieťaťom dostatočne veľa času a už mu "rukami" prešlo veľa detí...)
  • Dobré je poradiť sa so psychológom+špeciálnym pedagógom... (Za to nič nedáte, nejdú hneď onálepkovať dieťa diagnózou, niekedy stačí pár dobre mienených rád).. K objednaniu do poradne nie je potrebné odporučenie od lekára alebo školy.
Podelím sa zase o pár súkromých fotiek..
Čo robiť, ak máme podozrenie, že príčinou problémov dieťaťa v učení sú vývinové poruchy učenia

(Metodický materiál)
Vypracovala: PaedDr. Lýdia Križanová, PhD. Špeciálny pedagóg

Uvádzame základný postup, ako rodičia v takomto prípade majú postupovať, aby dieťaťu pri učení pomohli.

  1. Na každej škole pôsobí výchovný poradca, ktorý poskytuje rodičom a žiakom bezplatné poradenské služby. V prípade podozrenia na prítomnosť vývinovej poruchy učenia sa odporúča rodičom, aby požiadali o vyšetrenie dieťaťa v centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/, alebo v centre špeciálnopedagogického poradenstva /CŠPP/ podľa rajonizácie. 
  2. Ak problémy avizuje triedny učiteľ, vyplní podklady pre psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie žiaka. Na tomto tlačive rodičia svojim podpisom vyjadria súhlas – nesúhlas s vyšetrením dieťaťa vo vyššie uvedených odborných inštitúciách. Pri súhlase sa tlačivo doručí do centra. Rodič môže s dieťaťom prísť na vyšetrenie do centra aj na vlastnú žiadosť. 
  3. Po vyšetrení dieťaťa /je bezplatné/ psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičia /do 30 dní/ obdržia správu zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Ak vyšetrenie potvrdí, že príčinou problémov v učení sú špecifické vývinové poruchy učenia, v správe sa odborníci vyjadria aj k tomu, či je potrebné, aby dieťa bolo individuálne začlenené /integrované/ ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/. (Viac informácií sa dočítate v pôvodnom dokumente, link nájdete na konci článku.)
  4. Na základe správ z odborných vyšetrení – triedny učiteľ vypracuje pre žiaka individuálny výchovno-vzdelávací program /IVVP/, v ktorom sa uvádzajú konkrétne požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, učebných plánov a učebných osnov na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci. IVVP môže byť podľa potreby dopĺňaný a upravovaný počas celého školského roka. Pri jeho vypracovaní učiteľ spolupracuje so špeciálnym pedagógom, prípadne i s rodičmi žiaka. Triedny učiteľ oboznámi s vypracovaným IVVP rodičov, ktorí svoj súhlas vyjadria podpisom. (Viac informácií sa dočítate v pôvodnom dokumente, link nájdete na konci článku.)
Je dobré uvedomiť si, že ak sa u dieťaťa odborným
i vyšetreniami potvrdí prítomnosť výrazných špecifických vývinových porúch učenia / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/, je učenie za bežných podmienok pre dieťa záťažou a napriek zvýšenému úsiliu nemusí prinášať očakávaný efekt. Preto je dobré, ak sa dieťaťu v určitých obdobiach poskytne možnosť individuálneho prístupu a ak sa naučí pracovať s potrebnými pomôckami, ako sú napr. gramatické a matematické tabuľky a prehľady, čítacie okienko, slovníky a iné. Takto pripravené dieťa vie potom využiť ponúkanú pomoc aj v deviatom ročníku – pri skúške Monitor, ale aj v rámci prijímacích pohovorov na strednú školu. Dnes môže mládež so ŠVVP študovať aj na akejkoľvek strednej škole a aj tu sa prihliada na charakter jeho aktuálnych ťažkostí, pokiaľ rodičia požiadajú o individuálne začlenenie. 
Zanedbanie starostlivosti o dieťa s poruchami učenia na prvom stupni základnej školy môže ďalekosiahle negatívne ovplyvniť celý život dieťaťa.  

  

#dyslexia #dysgrafia #poruchy_ucenia #ADD #ADHD

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára