Translate

sobota 28. mája 2016

Počítač ako pomôcka pri poruchách učenia? - Písanie a strojopis...

Jednou z možností, ako pomôcť deťom s poruchami učenia, je používanie dostupných technológií aj vo vyučovacom procese... 
Ako? 
 • Dieťa si môže poznámky z tabule odfotiť a doma si ich buď dopíše do zošita, alebo nalepí. (to momentálne funguje u nás).. 
 • Dieťa si môže výklad vyučujúceho nahrať na diktafón (a doma si to vypočuť a urobiť v bodoch poznámky do zošita). 
 • Dieťa môže používať laptop/notebook, ak mu ide ťukanie do klávesnice rýchlejšie, než klasické písanie perom do zošita... Vhodné je zároveň používanie automatickej kontroly pravopisu.. 

A to ma celkom zaujalo... 
Technológia ide dopredu, sami ste určite zistili, že za počítačom trávite viac času, než nad knihami (nedajbože nad písaním klasických listov alebo denníka)... 

Viete o nejakom kurze strojopisu pre deti??
Budem rada, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami, či sa Vaše deti učili písať sami doma alebo či absolvovali nejaký odborný kurz (kedysi sa tomu hovorilo strojopis, kde sa písalo klasicky desiatimi prstami, matne si spomínam na cvičenia "stisku" drevenými kolíkmi :) )
Vrámci dnešných PC predmetov na škole sa viac času venuje rôznym klávesovým skratkám, tvorbe referátov či programovaniu cyklických úloh... 

Ja som to zatiaľ dcérku neučila, ale... Možno sa tam časom dopracujeme, aj keď jej súčasná škola nie je naklonená moderným technológiám, najprv sa deti učia úplné základy manuálnych procesov, s čím trochu aj súhlasím, na druhej strane vidím, že by to dcérke mohlo pomôcť... 
Ale, nič nám neujde, pekne pomaly si svoju cestu nájdeme.. 
Veď o to v živote ide, či nie? 

http://www.typingstudy.com/sk-slovak-1/lesson/1http://www.strojopisonline.sk/


Odporúčania a praktické rady pre prácu s dieťaťom s DYSGRAFIOU

Zdroj: 
     Základným prístupom k osobe s dysgrafiou (poruchou písania) je snaha znížiť negatívny vplyv písania na učenie a vyjadrovanie vedomostí žiaka. Zadanie úloh pre takého žiaka má rešpektovať jeho ťažkosti v písomnom prejave. Predovšetkým ide o snahu zmeniť znížiť pomer písomných prác v prospech možností vyjadrovať sa ústne (odpoveďou, resp. vyjadrením, splnením úlohy prostredníctvom hovorenej reči). Pri práci so žiakom s dysgrafiou je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

 • Žiakovi s dysgrafiou je potrebné poskytnúť viac času na písomné úlohy, vrátane písania si poznámok, prepisov textov alebo písomných testov.
 • doprajme takémuto žiakovi, aby svoje úlohy začal spracovávať včas, aby ich stihol vypracovať (napr. rozsiahlejšie domáce úlohy by mal žiak dostať v takom časovom predstihu, aby ich skutočne dokázal písomne spracovať),
 • podporujme žiaka (najmä na 2. stupni ) v písaní na klávesnici PC jeho písomný prejav tak môže byť lepší, hlavne čitateľný a aj rýchlejší než písanie rukou,
 • veľmi potrebné a nevyhnutné je zaradenie a praktická realizácia tzv. preventívnych opatrení a postupov, ktorých cieľom je pomôcť dieťaťu s dysgrafiou.
 • Dôležité je zameriavať sa na rozvíjanie:
  • Motoriky (jemnej a hrubej)
  • Kompenzačných mechanizmov (spôsoby, ktoré žiakovi pomáhajú v školskej úspešnosti).
 Rozvíjanie motoriky
     Pri písaní je zapojené mnoho svalov. Nadmerné zaťažovanie svalov a svalových skupín spôsobuje únavu, ktorá sa prenáša na celý organizmus, preto je pre písanie veľmi dôležitá:
 • správna poloha tela,
 • poloha dolných končatín,
 • vzdialenosť hlavy od papiera,
 • správne držanie písacieho nástroja (ceruzky, pera).

Rozvíjanie jemnej motoriky

     Na rozvíjanie jemnej motoriky slúži celá škála rôznych cvičení, ktoré je možné prevádzať aj v rámci iných činností a vyučovacích predmetov. Na rozvoj jemnej motoriky (drobné pohyby ruky a prstov) sú vhodné aj: modelovanie, miesenie, vytrhávanie a skladanie papiera, navliekanie korálok, omaľovánky. Pred samotným písaním, ale i počas neho je vhodné zaraďovať nasledovné typy cvičení:

Cvičenia zamerané na pohyby prstov: klopkanie prstami o podložku, napodobňovanie dažďa, sneženia, vzájomné dotýkanie prstami oboch rúk, postupné dotýkanie palca s inými prstami, napodobňovanie strihania, hry na klavír, krúženie prstami, dotyk špičkami prstov o seba, dotyk palca a ukazováka.

Cvičenia pohybovej pamäti: opakovanie cvikov, ktoré predvádza iná osoba, spájanie jednotlivých cvikov do krátkych zostav.

Kompenzačné mechanizmy
Poruchu možno kompenzovať aj nasledovnými opatreniami.
 • Písanie tlačeným písmom: odporúča sa ho využívať až u žiakov 2. stupňa alebo u stredoškolákov. U žiakov 1. stupňa (1.- 4.roč.ZŠ) sa písanie tlačeným písmom neodporúča najmä z dôvodu, že existuje predpoklad, že aj toto tlačené písmo sa postupom času stane nečitateľným a nadobudne všetky chybové znaky, ktoré sa u dysgrafika vyskytujú aj pri písme písanom. Tlačené písmo u starších žiakov môže byť vhodné a tolerované ? je trochu jednoduchšie, netreba jednotlivé písmená spájať spájacími oblúkmi tak, ako to je nevyhnutné pri písanej forme a pre žiakov s dysgrafiou je to mimoriadne problematické. Vybavovanie tvarov (to, ako konkrétne písmeno vyzerá) je jednoduchšie a rýchlejšie.
 • Písanie na počítači v kombinácii s krátkym písaním úloh rukou. Využívanie počítačov je často odporúčané u starších žiakov (hlavne stredoškolákov), ktorí v dnešnej dobe počítač denne používajú. Dôležité je zvládnutie písania na klávesnici a orientácia na nej ak bude žiak len jedným prstom vyťukávať písmená slova, písanie na počítači potom nemá absolútne žiadny význam, čas písania sa dokonca predĺži. Výhodou dnešných detí a počítačovej doby je to, že deti sa zvyčajne učia písať na klávesnici absolútne prirodzene, bez toho, aby ich do toho niekto nútil, že by si uvedomovali, že je to pre nich potrebné. Preto takéto písacie aktivity dieťaťa na PC treba podporovať (samozrejme v primeranej miere).
 • Kopírovanie: Kopírovanie zápisov, poznámok  iných žiakov. Ak sú spolužiaci dieťaťa ochotní poskytnúť mu poznámky, ktoré si počas dňa v škole písali a dieťa s dysgrafiou si ich nestihlo napísať alebo dopísať, je vhodné využiť možnosti kopírovania aby mal čitateľné poznámky, z ktorých sa môže učiť, ale samozrejme aj na základe ktorých si doplní tie svoje poznámky v zošite. Pozor, aby takáto pomoc zo strany spolužiaka neskĺzla na zneužívanie dieťaťa s dysgrafiou kopírovanie má byť len dopomocou a nie hlavných spôsobom!!!

     U dieťaťa s dysgrafiou je okrem vyššie uvedeného (rozvíjania motoriky a kompenzačných mechanizmov) mimoriadne dôležité venovať pozornosť aj :
 • nácviku správneho držania písacieho nástroja
 • prípravným cvikom na písanie,
 • písaniu písmen a spojov medzi nimi.

Nácvik správneho držania písacieho nástroja:

    Správne držanie písacieho nástroja (pera, ceruzky...) je jedným zo základných predpokladov plynulého písania. Ruka sa má zľahka dotýkať papiera malíčkom, písací nástroj drží dieťa v 3 prstoch, pričom každý z prstov má svoju funkciu. Ukazovák vedie pohyb nadol, prostredník nahor a palec podporuje pohyb vpred. Z toho logicky vyplýva, že ak dieťa nedrží pero správne, jeho prsty nie sú v požadovanej pozícii, a teda mu pri písaní ani nemôžu pomáhať.
     Na nácvik správneho držania písacieho nástroja je možné použiť ceruzky, pastelky a násadky tzv. trojhranného typu. Správne držanie ceruzky, pastelky je mimoriadne dôležité precvičovať už v predškolskom veku dieťaťa. Ak je uchopenie ceruzky kŕčovité, s nesprávnou polohou prstov zafixované, je v neskoršom období veľmi problematické od tohto nesprávneho úchopu dieťa odučiť. Dieťa, u ktorého sa rodičia  učitelia snažia o preučenie (snažia sa, aby si osvojil a aj používal správny spôsob držania ceruzky, pera) väčšinou pod ich dohľadom a kontrolou drží ceruzku, pero správne, ale ak je samé, bez kontroly, zvyčajne ju drží tak, ako si to osvojilo prvýkrát nesprávne. Samozrejme, že sa netreba vzdávať a neustále pozorovať a vhodným spôsobom úchop upevňovať a fixovať (bez komentára a hlavne bez kritizovania dieťaťa len napraviť a hotovo).

Prípravné cviky na písanie:

     Prípravné alebo uvoľňovacie cviky sú prvým štádiom osvojovania, nácviku skutočného písma. Pod pojmom prípravné cviky rozumieme:
 • písanie rovných čiar zhora nadol, zdola nahor, zľava doprava, sprava doľava,
 • písanie šikmých čiar  zhora nadol, zdola nahor, zľava doprava, sprava doľava,
 • písanie kruhov, vlnoviek oblúkov a slučiek.
 Prípravné cvičenia je potrebné realizovať v nasledovnej postupnosti:
 • najprv v priestore (písanie vo vzduchu treba to vždy vhodne motivovať a dbať na správny smer písania),
 • potom na zvislej ploche (najlepšia je tabuľa),
 • neskôr na šikmej ploche (vhodné sú menšie tabuľky, ktoré sú odzadu podoprené, teda šikmé)
 • a až nakoniec na rovnej ploche (na papieri, v zošite).
     Na písanie prípravných cvikov je vhodné využívať rôzny písací materiál: kriedy, voskovky, pastelky, ceruzky, perá, ale dokonca je štetce, uhlík ... Základnou podmienkou je, že písací nástroj musí ľahko zanechávať stopu to znamená, že písací nástroj musí byť taký, na ktorý netreba tlačiť, aby bolo vôbec niečo vidieť.
     Keď sa dopracujeme do štádia písania na plochu, je vhodné dodržiavať nasledovnú postupnosť a nepísať hneď do malých riadkov v zošite:
 • vhodné je začať písať vo veľkých formátoch  na baliaci papier alebo inú veľkú plochu,
 • postupne formát zmenšovať až do veľkosti písania v zošite.
     Vzhľadom k tomu, že dieťa s dysgrafiou písanie vôbec neobľubuje a spôsobuje mu problémy, je logické, že o tieto aktivity nebude mať záujem ? ak ich budete prevádzať v obyčajnej, nezaujímavej forme. Vašou najväčšou úlohou je uskutočňovať prípravné cviky tak, aby boli pre dieťa atraktívnou hrou, aby písať chcelo. Vhodné je využívať rôzne riekanky, piesne, hudbu  zaujímavé, farebné pracovné listy. Tieto formy veľmi významne pôsobia aj na psychiku dieťaťa, ktoré ho tak zbavujú stresu a napätia a vedú k jeho uvoľneniu.
     Prípravné cviky na písanie je potrebné precvičovať niekoľkokrát, dbajte hlavne na dodržiavanie začiatočného bodu písania (ak má dieťa písať čiary zdola nahor, tak musí viesť pohyb skutočne zdola nahor a nie naopak nejde len o to, aby čiaru napísal, ale aj o techniku písania). Cieľom ale nie je úplne presné napodobňovanie tvarov, ale plynulosť písania. Cviky je vhodné precvičovať kedykoľvek a najlepšie pred každým písaním. Uvoľňovacie cvičenia nie sú určené len pre žiakov 1. ročníka, ale pre deti s dysgrafiou by sa mali stať bežnou súčasťou písania aj vo vyšších ročníkoch.

Písanie písmen a spojov medzi nimi:

     Veľká časť problémov deti s dysgrafiou spočíva aj v tom, že si počas nácviku písania daného písmena v 1. ročníku ZŠ nedokázali dostatočne alebo vôbec osvojiť správnu techniku písania daného písmena (kde sa začína písať, aký je smer). Písmená síce píšu, ale keďže nepostrehli (alebo proste nezvládali) techniku písania, vytvorili si svoju vlastnú. Výsledkom toho je, že dané písmeno dokážu síce napísať samostatne, ale veľký problém nastáva v situácii keď treba písmená spájať do celkov (slabík, slov)  Pri nácviku je potrebné dodržiavať nasledovný postup:
 • tvar písmena je vhodné písať najprv na tabuľu (doma na veľkú zvislú plochu ? napr. na baliaci papier pripevnený na stene), písanie písmena je potrebné aj komentovať zároveň popisovať smer písania (Napr. pri nácviku písaného písmena t šikmo hore, rovno dole, malý oblúčik (alebo hlavička), veľký oblúk (nožička))
 • dieťa predpísaný tvar obtiahne,
 • potom povzbudzujeme dieťa k písaniu a súčasne mu napomáhame slovnou inštrukciou (udávanie smeru), od ktorej postupne upúšťame  ak dieťa písanie zvláda,
 • keď dieťa zvládne písanie písmen jednotlivo, prejdeme na ich spájanie do slabík
 • opäť najprv vysvetlíme a ukážeme techniku písania, potom motivujeme dieťa k písaniu,
 • u mnohých dysgrafikov pretrváva problém vybaviť si tvar písmena niekedy počas celej školskej dochádzky, vhodné je preto mať doma alebo v triede prehľad abecedy (na stene, na bočnej tabuli na viditeľnom mieste) a naučiť dieťa, že ak si nevie spomenúť, stačí sa pozrieť takto budete predchádzať u dieťaťa pocitom zlyhania a následnej demotivácie k písaniu.
 • Od slabík prejdeme k písaniu slov, neskôr viet a až potom krátkych textov.
     Realizovať a pravidelne prevádzať prípravné cvičenia je pre dieťa s dysgrafiou nesmierne dôležité a významne to prispieva k zmierneniu jeho ťažkostí v písaní. Ak si niekto myslí, že je to zbytočné alebo pre staršieho žiaka nevhodné, veľmi sa mýli. Ak budete dieťa preťažovať prepisovaním celých textov, neustálym písaním bez toho, aby ste sa zameriavali na odstránenie počiatočných chýb - vaša snaha bude zbytočná. Ak budete len s dieťaťom  písať, písať a nezameriate sa na to, prečo problém vzniká budete zbytočne očakávať, že sa to časom zmení.


#dyslexia #dysgrafia #poruchy_ucenia

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára