Translate

štvrtok 19. mája 2016

Metodický materiál pre stredné školy - Špecifické poruchy učenia študentov stredných škôl (Z netu)

Špecifické poruchy učenia študentov stredných škôl
(Metodický materiál pre stredné školy)

Vypracovali: Mgr. Eva Hradecká, špeciálny pedagóg, PaedDr. Lýdia Križanová, PhD., špeciálny pedagóg, podľa Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl, 2007, NÚCEM.
http://www.psychologickecentrum.sk/page.php?id=25

Jednotlivec so ŠPU na SŠ – charakteristika

 • málo času na precvičovanie prebratej učebnej látky 
 • preferuje sa rýchle spracovanie zadávaných úloh, osvojenie učiva a bezchybná prezentácia 
 • študenti so ŠPU pôsobia ako málo snaživí, pohodlní, lajdáci, bez záujmu o vec 
 • vynakladanie väčšieho úsilia než ostatní žiaci 
 • problémy s časovou orientáciou, respektíve neschopnosť vnímať istý časový úsek 
 • neschopnosť naplánovať si, koľko času im zostáva na odovzdanie práce /pomáhajú digitálne hodiny, v ktorých sa vedia lepšie orientovať/ 
 • zapamätanie si domácej úlohy na nasledujúce dni /zaviesť špeciálny zošit na všetky školské povinnosti/ 
 • pripraviť sa na skúšky väčšieho rozsahu - prvým krokom úspechu je určiť si kedy, ako dlho a s kým sa bude pripravovať – pravidelné učenie sa počas kratšieho časového úseku /maximálne 1 hodinu denne/ - nezáleží ako dlho sa učím, ale ako efektívne 
 • uvedomenie si, či sa pri štúdiu využíva viac zraková alebo sluchová pamäť 
 • využívanie internetu pri štúdiu 
 • nezabúdať na relaxáciu  

Všeobecné možnosti úľav a tolerancií pre jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia 

 • preferovanie ústnej formy pred písomnou, zohľadňovanie pomalšieho pracovného tempa 
 • v písomných prejavoch volíme takú formu skúšania, pri ktorej stačí kratšia odpoveď na položenú otázku 
 • vhodné a tiež veľmi osvedčené je písomné skúšanie formou predtlačeného testu s možnosťou voľby správnej odpovede 
 • netrvajme zbytočne na dlhom zápise preberanej učebnej látky, pretože tieto poznámky nie sú použiteľné napríklad pri domácej príprave z dôvodu nečitateľnosti 
 • efektívnejšie je viesť žiaka v čase, keď ostatní robia zápis učebnej látky, k vyhľadávaniu odpovedí z učebnice na otázky týkajúce sa preberaného učiva, k práci s encyklopédiou a pod. 
 • poskytujeme časový priestor na pochopenie, osvojenie a precvičenie učiva 
 • nehodnotíme chyby v písomnom prejave v náukových predmetoch, zamerajme sa na obsahovú správnosť 
 • nehodnoťme chyby, ktoré vznikli z nesprávneho prečítania textu, čo je napríklad typický priestupok dyslektikov pri riešení slovných úloh v matematike, zlé prečítanie zadania, neadekvátny postup riešenia 
 • v matematických písomných prácach kontrolujeme nielen výsledky, ale aj správnosť postupu, môže dôjsť k chybám, ktoré vznikli z nesprávneho vysporiadania sa s grafickým priestorom, alebo z neschopnosti dodržať správnu úpravu
 • nehodnotíme gramatické chyby v písomnom prejave, tolerujeme výskyt pravopisných chýb vo všetkých vyučovacích predmetoch aj v cudzom jazyku 
 • diktáty dávame aj alternatívne /napr. formou doplňovačiek, píš každú druhú vetu, určené slovné spojenia, píš polovicu diktátu, diktát po predchádzajúcej domácej príprave, tlakový diktát/ 
 • umožňujeme používanie gramatických a matematických prehľadov a tabuliek, ktoré je potrebné žiaka naučiť používať a ľahko sa v nich orientovať /ich návrh, výber a používanie konzultovať s rodičom žiaka/ 
 • podporujeme používanie korekčných programov 
 • dysgrafikom tolerantne hodnotíme aj práce týkajúce sa rysovania, technických výkresov, výtvarných prác 
 • v náukových predmetoch kontrolujeme pochopenie prečítaného textu 
 • dajme možnosť pracovať s diktafónom - nahrávanie preberaného učiva, neznamená to však, že dovolíme nahrávať priebeh celej vyučovacej hodiny 
 • pri vyučovaní cudzích jazykov je vhodné preferovať skôr učenie sa cestou sluchovou ako vizuálnou s cieľom sústrediť sa na zvládnutie základnej slovnej zásoby 
 • snažme sa o používanie názorných pomôcok a o multisenzoriálny prístup v priebehu vyučovacieho procesu 
 • /podľa Michalovej,2005/ 

Všeobecné zásady pri hodnotení a klasifikácii jednotlivca so ŠPU 

Vhodným spôsobom vysvetliť ostatným spolužiakom v triede rozdielny postup pri hodnotení jednotlivca so ŠPU. 
 • dať zažiť pocit úspechu 
 • chváliť aj za minimálnu snahu 
 • hodnotenie a klasifikácia by mali vychádzať zo znalosti o symptómoch poruchy 
 • hodnotiť len javy, ktoré žiak zvládol 
 • pri hodnotení používať aj iné spôsoby hodnotenia – bodové hodnotenie 
 • špecifický a individuálny prístup pri klasifikácii aplikovať na všetkých vyučovacích predmetoch, do ktorých sa premietajú známky postihnutia 
 • výkony hodnotiť objektívne a spravodlivo  

Dôsledky špecifických porúch učenia 

 • problémy pri čítaní, pravopise, písaní, počítaní 
 • študent so ŠPU vynakladá na prekonávanie svojich problémov oveľa väčšie úsilie 
 • dosiahnuté výsledky nezodpovedajú tejto snahe 
 • vo vyšších ročníkoch sa stupňuje náročnosť prebratého učiva 
 • jedinec s ŠPU nerád číta, pracuje s textom 
 • nestačí pracovnému tempu

Sekundárne problémy 

 • odpor ku škole 
 • pocity menejcennosti 
 • pocity neschopnosti 
 • prejavy úzkosti 
 • nízke školské sebahodnotenie  

Maturita 

 Žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) spolu s ostatnými žiakmi. Individuálny vzdelávací program je podľa § 11 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. Je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je individuálne integrovaný/individuálne začlenený v bežnej triede strednej školy. Účelom IVP je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho ŠVVP. 
 Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety (v cudzom jazyku aj úroveň), ktoré si na maturitnú skúšku zvolil, a zároveň v prílohe oznámi spôsob vykonania maturitnej skúšky (§ 75 ods. 1 a 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Písomné oznámenie (príloha) obsahuje osobné údaje uchádzača, požadované úpravy, odborný posudok toho odborníka, ktorý má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením – lekára alebo špeciálneho pedagóga alebo psychológa (§ 14 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách). Odborný posudok má platnosť najviac dva roky tzn., že posudok môže byť vystavený odborníkom už v 3. ročníku. 
Návrh na úpravu podmienok na vykonanie MS žiaka so ZZ je spoločná práca triedneho učiteľa, učiteľa daného predmetu, špeciálneho pedagóga a žiaka. Oznámenie o úprave maturitnej skúšky prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi. 
Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách podmienok pre vykonanie maturitnej skúšky je rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole. Hlavným kritériom pre zaradenie do skupiny sú funkčné dôsledky – tzn. konkrétne následky postihnutia, ochorenia alebo iného znevýhodnenia na činnosť žiaka. Pri rovnakom postihnutí nemusia byť funkčné dôsledky zdravotného znevýhodnenia rovnaké.  

Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami podľa bodu 5 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách : 
I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia; 
II. skupina - stredný stupeň obmedzenia; 
III.skupina – ťažký stupeň obmedzenia. 
 Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu. 
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí: 
I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia – žiaci v tejto skupine môžu pracovať s testami a so zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú možnosť pracovať v predĺženom čase najviac o 50% a možnosť používať kompenzačné pomôcky. 
II. Skupina – stredný stupeň obmedzenia. Títo žiaci pracujú s upravenými testami, riešenia úloh zapisujú na vyznačené miesto priamo v teste. Majú predĺžený čas na vypracovanie úloh podľa druhu postihnutia. Žiaci môžu využiť pomoc asistenta, tlmočníka posunkovej reči. 
III. Skupina - ťažký stupeň obmedzenia. Do tejto skupiny sa zaraďujú žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím. Žiak je schopný absolvovať maturitnú skúšku alebo jej časť náhradným spôsobom, to znamená inou formou ako písomnou, prípadne potrebuje špecifické úpravy. Neznamená to, že vynechá niektorú časť predmetu alebo predmet celý. To je vytvorenie optimálnych podmienok pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. 

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára