Translate

nedeľa 13. marca 2016

Žiaci s dyslexiou to majú v škole ťažšie / z netu

Nič nové, ale celkom príjemné čítanie pri rannej káve..
http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000722/1367105/Ziaci-s-dyslexiou-to-maju-v-skole-tazsie

Dieťa s dyslexiou má určité obmedzenia. Dôležité je, aby ho rodičia aj učitelia rešpektovali a snažili sa ho čo najviac podporiť.
Čítanie
Dôležité je opakovanie a vysvetľovanie nových slov veľmi pomaly. U dieťaťa sa potom vyvinie istota pri čítaní. Nikdy nenúťte dieťa čítať text, ktorý je nad jeho aktuálne schopnosti. Dôležitá je spolupráca s učiteľom. Veľmi účinné je prečítať deň vopred doma so školákom text, ktorý sa bude preberať nasledujúci deň v škole. Snažte sa čítanie urobiť zábavným a za každý úspech ho pochváľte.
Písanie
Neúhľadné písanie, zlý sklon písma, pomalá rýchlosť písania sú typické pre dieťa s dyslexiou. Povzbudzujte ho v písaní a v tom, aby bolo sebakritické. Podnecujte ho k tomu, aby si samo uvedomovalo chyby a podporujte ho v neustálom zlepšovaní. Bavte sa s dieťaťom o výhodách dobrého písania a o tom, ako mu to v živote pomôže. Je potrebné cvičiť písanie slov, ktoré dieťa nemá problém vyslovovať a pozná ich význam. Poproste učiteľa, aby neopravoval prácu dyslektika červeným perom. Pre takéto dieťa je „červené more“ demotivujúce. Účinnejšie je požiadať žiaka, aby celé zadanie napísal ešte raz.
Domáce úlohy
Na konci školského dňa je dyslektické dieťa oveľa viac unavené ako jeho spolužiaci. Učitelia by mali od dieťaťa s touto poruchou požadovať menej a domáce úlohy by mali byť trochu odlišné od tých, ktoré dostávajú ostatní spolužiaci. Treba si uvedomiť, že splniť úlohy si pre dieťa s dyslexiou vyžaduje oveľa viac úsilia aj času. Stanovte časový limit, ktorý by malo dieťa stráviť pri domácej príprave do školy.
Integrácia
Dyslektické dieťa má oveľa nižšiu schopnosť vyjadriť písomne svoje názory a vedomosti, napríklad pri písomnej práci. Oveľa jednoduchšie ich vyjadruje verbálne. Pre úspešnú integráciu do školského kolektívu je dôležité, aby dieťa vedelo učiteľovi vysvetliť, že učivo chápe a ako ďaleko je s vedomosťami v danom predmete. Spolupracujte s učiteľom a pripravte ho na to, aby akceptoval verbálne vysvetlenie ako alternatívu písomného prejavu.
Možné alternatívy štúdia sú:
použitie počítača na písanie úloh,
audio nahrávky z vyučovacích hodín ako alternatíva čítania z učebnice.
Učiteľ by mal k dieťaťu pristupovať individuálne a v detskom kolektíve pracovať tak, aby dyslektické dieťa nemalo pocit menejcennosti a výraznej odlišnosti od svojich spolužiakov.

1 komentár :